PENGAKAP KANAK-KANAK

Pengakap Kanak-kanak merupakan salah satu badan beruniform (berpakaian seragam) yang giat aktif di negara ini. Pengakap Kanak-kanak disertai oleh ahli-ahli yang berumur antara lapan tahun hingga dua belas tahun (murid-murid sekolah rendah) Pengakap Kanak-kanak menjadi salah satu gerak kerja kumpulan yang memberi khidmat kepada sekolah dan masyarakat. Di bawah program KBSR, Pergerakan Pengakap Kanak-kanak telah dipilih sebagai salah satu kokurikulum yang diwajibkan di semua sekolah rendah. Ini disebabkan ianya didapati amat sesuai dijalankan oleh murid-murid pada peringkat ini. Pengakap Kanak-kanak merupakan satu cara didikan yang boleh dijalankan di dalam dan di luar sekolah. Aktiviti Pergerakan Pengakap Kanak-kanak mudah diikuti dan menarik minat murid-murid. Di samping itu, ia dapat pula menyemaikan sifat-sifat kepemimpinan, bekerjasama, tolong-menolong dan sedia berkhidmat di kalangan mereka.

 

MATLAMAT PERGERAKAN PENGAKAP KANAK-KANAK

  • Mengembangkan kebolehan mental, minat, bakat serta perkembangan rohanidan jasmani mereka;
  • Mengukuh dan memperkayakan pengalaman yang dipelajari di dalam bilik darjah;
  • Menyediakan mereka dalam proses penyesuaian bermasyarakat dengan caramemberi pengalaman untuk berhubung, bergaul dan bekerjasama;
  • Memaju dan mengembangkan minat, bakat dan kemahiran muri-murid dalambidang-bidang tertentu;
  • Menyemai dan memupuk disiplin, nilai dan sikap positif di kalangan merekaselaras dengan hasrat Rukunegara;
  • Melatih murid mengisi masa lapang dengan gerakerja yang berfaedah disamping dapat meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan diri mereka; dan
  • Menggalakkan murid-murid untuk melibatkan diri dan memberi sumbangankepada sekolah dan masyarakat
Pengakap Lebah

               Keahlian Pra Pengakap Kanak-kanak (PPKK) Bee Scout terbuka kepada kanak-kanak yang berumur lingkungan 5-8 tahun. Pergerakan ini dikendalikan oleh semua guru prasekolah sebagai pemimpin di semua sekolah Kementerian Pelajaran dan boleh juga diperluaskan ke tadika KEMAS, PERPADUAN, PASTI dan Swasta.         Skim latihannya selari dengan tuntutan perlaksanaan prasekolah mengikut Akta Pelajaran 1996 (Akta 550 dan Akta 555) dan dijalankan secara sisipan bersesuaian dengan pengajaran dan pembelajaran pendidikan prasekolah yang fleksibel serta memerlukan penglibatan daripada ibu bapa. Skim latihan tersebut akan berterusan sehingga kanak-kanak berumur 8 tahun iaitu sebelum menjadi ahli pengakap kanak-kanak yang berumur antara 8-11 tahun.

        Di dalam PIPP(Pelan Induk Pembangunan Pendidikan) di Malaysia, Pendidikan Prasekolah diberikan penekanan. Sehubungan dengan itu, keperluan penglibatan murid-murid prasekolah dalam aktiviti kokurikulum haruslah diisi dengan penyertaan unit beruniform bersesuaian dengan kehendak matlamat dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Malaysia yang memerlukan pembentukan pertubuhan sahsiah individu yang seimbang dari segi emosi, sosial, rohani dan jasmani. Penyertaan PPKK (Bee Scout) di peringkat prasekolah ini merupakan satu kegiatan ko-kurikulum yang sihat lagi terpimpin serta merupakan pengenalan kepada kepengakapan.

          Matlamat penubuhan PPKK adalah untuk memberi peluang kepada kanak-kanak bersosialisasi dengan rakan sebaya secara proaktif dan terpimpin serta mererapkan nilai-nilai disiplin yang positif dalam jiwa kanak-kanak.

         Malaysia memilih lebah sebagai maskotnya. manakala BEAVER digunakan sebagai maskot di negara-negara seperti Amerika, Britain , Korea dan Kanada. 

 

 

Image